Nadawaj

Ustawienia

Zgaś światło
Rozmiar strony

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LiveShow.pl
Spis treści:

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Warunki świadczenia usług serwisu LiveShow.pl:
A. Warunki techniczne;
B. Warunki formalne;
C. Ogólne warunki korzystania z usług LiveShow.pl
IV. Własność intelektualna
V. Usługi Liveshow.pl świadczone nieodpłatnie.
VI. Kredyty.
VII. Polityka prywatności
VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Liveshow.pl:
A. Zablokowanie usług w Serwisie Liveshow.pl;
B. Zablokowanie konta w Serwisie Liveshow.pl;
C. Usunięcie konta w Serwisie Liveshow.pl.
IX. Reklamacje
X. Odpowiedzialność Liveshow.pl
XI. Postanowienia końcowe

I. Definicje.
Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:
1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług serwisu Liveshow.pl;
2. Liveshow.pl Usługi Internetowe
3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług serwisu Liveshow.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
4. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną serwisu LiveShow.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy firmą Liveshow.pl a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
5. Serwis LiveShow.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.liveshow.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której firma Liveshow.pl świadczy Użytkownikom usługi serwisu Liveshow.pl;
6. Rejestracja - procedura utworzenia konta w serwisie LiveShow.pl. Procedura jest niezbędna do korzystania z funkcji serwisu LiveShow.pl. Wymaga podania emaila, nazwy użytkownika oraz hasła użytkownika.
7. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu/e-maila oraz hasła). Jest to miejsce w serwisie Liveshow.pl, w którym użytkownik przechowuje informację o swojej aktywności na serwisie Liveshow.pl.
8. Komentarz/Wpis - pisemne wyrażenie opinii na wybrany temat wystawione poprzez Użytkownika Serwisu. 
9. Kredyty – wirtualna waluta wewnętrzna Systemu Liveshow.pl, pozyskiwana przez Użytkownika Serwisu.

II. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług serwisu LiveShow.pl świadczonych przez firmę Liveshow.pl na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności prezentację treści poprzez transmisję wideo oraz komunikację z innymi użytkownikami z użyciem czata internetowego.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu LiveShow.pl jest firma Liveshow.pl.
3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Liveshow.pl. W przypadku usług do korzystania z których wymagana jest rejestracja za rozpoczęcie korzystania przez użytkownika z serwisu LiveShow.pl uważa się przeprowadzanie procesu rejestracji. Przez jakiekolwiek korzystanie z usług serwisu Liveshow.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Firma Liveshow.pl informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi LiveShow.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy firmą Liveshow.pl. a Użytkownikiem. Firma Liveshow.pl zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie LiveShow.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie LiveShow.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
5. Firma Liveshow.pl zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu LiveShow.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność firmy Liveshow.pl wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże firma Liveshow.pl  zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
6. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie LiveShow.pl informacje, treści wideo, komentarze, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Firma Liveshow.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki świadczenia usług LiveShow.pl.

A. Warunki techniczne.
1. W celu korzystania z systemu Liveshow.pl użytkownik musi spełnić następujące wymogi techniczne:
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w punkcie powyżej, z siecią Internet;
prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w punkcie powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 1.5 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa powyżej, akceptacja plików Cookie;
włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa powyżej, obsługa skryptów Java Script;
prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 11.0 lub nowszej.

2. Firma Liveshow.pl  informuje, iż korzystanie z usług LiveShow.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazane w ust. 1 punktu powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług LiveShow.pl, za co odpowiedzialność firmy Liveshow.pl jest wyłączona.

B. Warunki formalne.
1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin - poprzez procedurę rejestracji lub faktyczne rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających rejestracji.
2. Niektóre z usług LiveShow.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
a) posiadają konto w Serwisie LiveShow.pl,
b) zalogowali się do swojego konta w Serwisie LiveShow.pl,
c) opłacili poszczególne usługi LiveShow.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
3. Konto w Serwisie LiveShow.pl może posiadać Użytkownik, który przeszedł procedurę rejestracyjną, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług LiveShow.pl. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.
4. Firma Liveshow.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji bez podania przyczyny.

C. Ogólne warunki korzystania z usług Liveshow.pl.
1. Użytkownik zobowiązany jest podać firmie Liveshow.pl wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których firma Liveshow.pl ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług LiveShow.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. Użytkownik oświadcza, że ma 18 lat poprzez potwierdzenie takiego oświadczenia na serwisie Liveshow.pl
2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie LiveShow.pl, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Liveshow.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Liveshow.pl do używania osobom trzecim.
4. Usługi Liveshow.pl świadczone przez firmę Liveshow.pl przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
6. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Liveshow.pl nie wolno: posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze sprzecznym z prawem naruszających prawa firmy Liveshow.pl lub osób trzecich, w tym w szczególności  ich prawa autorskie, prawa do baz danych lub prawa własności przemysłowej, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
a) używać treści obraźliwych, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, chyba że użytkownicy sobie tego życzą
b) publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze reklamowym (adresów stron internetowych)
c) publikować danych osobowych, danych kontaktowych lub wizerunku osób trzecich,
d) publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
e) publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,
f) publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,
g) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług LiveShow.pl,
h) publikować jakichkolwiek materiałów zawierających treści zabronione prawem, w tym o charakterze rasistowskim lub propagujących systemy totalitarne i nawołujących do nienawiści na tle narodowym czy rasowym.
7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług LiveShow.pl zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu LiveShow.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których firmie Liveshow.pl przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług LiveShow.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług LiveShow.pl.
8. Firma liveshow zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
a) czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług Liveshow.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
b) blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie Liveshow.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
c) blokowania Użytkownikowi, który naruszył postanowienia Regulaminu dostępu do części usług lub całego systemu Liveshow
9. Firma Liveshow.pl zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług Liveshow.pl, nie obciążają firmy Liveshow.pl.

IV. Własność intelektualna
Serwis Liveshow.pl oraz wszelkie treści w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późniejszymi zmianami) ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U03.119.1117 j.t. z późn. zm.).
Korzystanie z usług serwisu LiveShow nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do zawartych w serwisie treści i baz danych.
Bez uprzedniej zgody firmy Liveshow.pl lub innych uprawnionych podmiotów Użytkownik może korzystać z serwisu LiveShow wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest w szczególności:
zwielokrotnianie, modyfikowanie oraz publiczne udostępnianie treści zamieszczonych w serwisie LiveShow.pl za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa,
pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej- co do jakości lub ilości - części.
Zamieszczając jakiekolwiek treści i materiały w serwisie LiveShow.pl Użytkownik oświadcza, że nie narusza w ten sposób praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich i przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.

V. Usługi Liveshow.pl świadczone nieodpłatnie.
1. Usługami Liveshow.pl świadczonymi Użytkownikowi przez firmę Liveshow.pl nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez firmę liveshow  w Serwisie Liveshow.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie i odnośnie do których zostanie to wyraźnie zaznaczone i co do których obowiązuje dodatkowy Regulamin usług płatnych.
2. Firma Liveshow.pl zastrzega, iż korzystanie z części usług Liveshow.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie Liveshow.pl.

VI. Kredyty
1. Każdy Użytkownik ma możliwość pozyskania kredytów w Serwisie LiveShow.pl za pomocą następujących sposobów:
a) zakup kredytów poprzez płatność sms - Zakup może zostać wstrzymany przez Firmę Liveshow.pl w przypadku wystąpienia problemów z operatorem komórkowym; zakup kredytów poprzez płatność sms jest ograniczony do równowartości 500 kredytów dziennie i może być zmieniony w drodze indywidualnego ustalenia między Firmą Liveshow.pl a Użytkownikiem
b) zakup kredytów przez przelew bankowy - Odpowiedzialność za opóźnienia przekazania środków pieniężnych od Użytkownika do Portalu jest wyłączona.
2. Aktualny cennik kredytów znajduję się na Profilu Użytkownika. Firma liveshow zastrzega sobie możliwość zmiany cennika kredytów oraz regulacji ilości możliwych do zakupienia kredytów przez pojedynczego użytkownika.
3. Każdy Użytkownik ma prawo przekazać dobrowolnie i na własną odpowiedzialność posiadane kredyty innemu Użytkownikowi w postaci Napiwku w trakcie transmisji wideo. Użytkownik zbierający Napiwki nie może prezentować nagrania jako transmisji swojej osoby i wprowadzać tym samym użytkowników w błąd, że prezentowana jest im transmisja na żywo. Firma Liveshow.pl zastrzega sobie prawo cofnięcia wręczenia napiwku w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkowników występujących w transakcji.
4. Kredyty mogą być wymieniane przez Użytkownika na walutę realną, tj. polską walutę (PLN) przy przyjęciu przelicznika 1 kredyt to równowartość 10 groszy polskich. Firma Liveshow.pl zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, na zmianę wartości przelicznika równowartości 1 kredytu.
5. W przypadku wymiany posiadanych kredytów na walutę realną Użytkownik przyjmuje obowiązek podatkowy wynikający z uzyskanego dochodu.
6. Firma Liveshow.pl zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do wstrzymania lub odmowy wypłaty środków uzyskanych z wymiany kredytów na walutę realną w przypadku podejrzenia niedozwolonej aktywności polegającej na zakupieniu kredytów i ich wymianie na walutę realną bez przekazania kredytów innemu Użytkownikowi w formie Napiwku lub też na przekazywaniu przez Użytkownika kredytów innemu pozostającemu z nim w porozumieniu Użytkownikowi w sposób służący ukryciu rzeczywistych celów Użytkowników niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu Liveshow. a polegających w szczególności na dążeniu do uzyskania niezasadnej korzyści materialnej.
7. Firma Liveshow.pl zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do wstrzymania lub odmowy wypłaty środków uzyskanych z wymiany kredytów na walutę realną w przypadku podejrzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych dotyczących swojego wieku lub danych do przelewu bankowego.
8. W wypadkach określonych w pkt 6 i 7 firma Liveshow.pl może uzależnić wypłatę środków uzyskanych z wymiany kredytów od wykazania przez Użytkownika prawdziwości danych osobowych i innych danych do przelewu bankowego oraz ukończenia przez Użytkownika 18 lat.
9. Firma Liveshow.pl oraz Serwis Liveshow.pl nie może być stroną w jakimkolwiek sporze między Użytkownikami dotyczącym kredytów.
10. Kredyty mogą być przekazywane w prywatnych transmisjach.
11. Wypłata środków uzyskanych z wymiany kredytów na walutę realną może się odbyć wyłącznie na rachunek bankowy znajdujący się w polskim banku.
12. Firma Liveshow.pl zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, na wypłatę zgromadzonych środków w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia zlecenia. Firma Liveshow.pl dołoży wszelkich starań aby realizacja zlecenia nastąpiła w jak najkrótszym czasie.

VII. Polityka prywatności.
1. Firma Liveshow.pl zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Firmy Liveshow.pl pytań związanych z usługami LiveShow.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
2. Firma Liveshow.pl  zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu Liveshow.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Firmę Liveshow.pl  jak i osoby trzecie, na co Użytkownik wyraża zgodę.
3. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Liveshow.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie Liveshow.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych. W wypadku określonym w pkt 8 poprzedniego rozdziału firma Liveshow.pl może uzależnić wypłatę środków uzyskanych z wymiany kredytów od wykazania przez Użytkownika prawdziwości danych osobowych. Użytkownik chcący wykazać prawdziwość tych danych przez złożenie odpowiedniego oświadczenia wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do weryfikacji jego tożsamości.
4. Administratorem danych osobowych użytkowników jest firma Liveshow.pl.
5. Przetwarzanie danych użytkowników będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.),
6. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma liveshow jest uprawniona do dalszego ich przetwarzania mimo braku zgody Użytkownika. Jeżeli dane te są niezbędne do wykonania umowy żądanie ich usunięcia jest jednoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy,
7. Firma Liveshow.pl oświadcza, iż:
a) przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności, w tym danych osobowych Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
b) przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
8. Firma Liveshow.pl  oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług Liveshow.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Firmie Liveshow.pl  adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Liveshow.pl.
9. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:
a) przekazywanie przez Firma Liveshow.pl danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,
b) otrzymywanie od Firmy Liveshow.pl, współpracowników lub kontrahentów Firmy Liveshow.pl, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Liveshow.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Firmę Liveshow.pl  lub na zlecenie Firmy liveshow  lub przy jej udziale,
10. Treści publikowane przez Użytkowników serwisu Liveshow.pl są ich własnością i nie mogą być publikowane przez firmę Liveshow.pl oraz innych Użytkowników serwisu Liveshow.pl bez zgody osoby publikującej.

VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Liveshow.pl.

A. Zablokowanie usług w Serwisie LiveShow.pl.
1. Firma Liveshow.pl zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Firma Liveshow.pl może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług Liveshow.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin, albo narusza przepisy prawa.
2. Firma Liveshow.pl zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, Firma Liveshow.pl może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług serwisu Liveshow.pl.
3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Firmę Liveshow.pl możliwości korzystania z danej usługi serwisu Liveshow.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności płatnych usług.
4. Firma Liveshow.pl zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi Liveshow.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Firmę Liveshow.pl., stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.
B. Zablokowanie konta w Serwisie Liveshow.pl.
1. Firma liveshow.p zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Firma Liveshow.pl może zablokować konto Użytkownika w Serwisie Liveshow.pl, w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub narusza przepisy prawa.
2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Firmę Liveshow.pl konta Użytkownika w Serwisie Liveshow.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową lub bezterminową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług Liveshow.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.
3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Firmę Liveshow.pl konta Użytkownika powoduje utratę zgromadzonych środków w Serwisie Liveshow.pli nie przysługuje Użytkownikowi ich zwrot.
4. Firma Liveshow.pl zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Liveshow.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Firmę Liveshow.pl, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.
C. Usunięcie konta w serwisie Liveshow.pl.
1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w serwisie Liveshow.pl.
2. Firma Liveshow.pl zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Firma Liveshow.pl może usunąć konto Użytkownika w serwisie Liveshow.pl, w przypadku gdy Użytkownik:
a) narusza Regulamin,
b) narusza przepisy prawa,
c) Użytkownik nie korzystał z serwisu Liveshow.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy
d) Użytkownik poprzez zakładanie wielu kont próbuje wymienić zakupione kredyty za pośrednictwem SMS na walutę realną poprzez przekazywanie samemu sobie kredytów w postaci napiwków.
3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w serwisie Liveshow.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika konta w serwisie Liveshow.pl stanowi:
a) wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług serwisu Liveshow.pl,
b) odstąpienie przez Użytkownika od Umowy o świadczenie odpłatnych usług Liveshow.pl na zasadach określonych przepisem art. 644 kodeksu cywilnego, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia Firmie Liveshow.pl
5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Firmę Liveshow.pl zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Liveshow.pl stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług Liveshow.pl z przyczyn dotyczących Użytkownika, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia Firmie Liveshow.pl

IX. Reklamacje.
1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług serwisu Liveshow.pl, mogą być składane według wyboru Użytkownika:
za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@liveshow.pl,
2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
4. W terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Firmę Liveshow.pl stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Liveshow.pl.

X. Odpowiedzialność Liveshow.pl
1. Firma Liveshow.pl nie ponosi odpowiedzialności za: sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu LiveShow oraz wynikłe z tego skutki, w szczególności za naruszanie przez Użytkowników praw osób trzecich w tym praw autorskich,
2. Firma Liveshow.pl nie odpowiada za działania Użytkowników sprzeczne z obowiązującym prawem i postanowieniami regulaminu,
3. Firma Liveshow.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej i niezawinione przez nią błędy w działaniu serwisu LiveShow.


XI. Postanowienia końcowe.
1. Liveshow.pl zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Liveshow.pl nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu Liveshow.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Liveshow.pl.
2. Aktualny Regulamin jest dostępny w serwisie www.liveshow.pl
3. Liveshow.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
a) warunków świadczenia usług Liveshow.pl,
b) warunków korzystania z usług Liveshow.pl,
c) zmianą funkcjonalności Serwisu Liveshow.pl
d) obowiązujących przepisów prawa.
4. Właściciel Serwisu pozostawia sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie przy jednoczesnym obowiązku poinformowaniu o tym Użytkowniku Serwisu.  
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami Liveshow.pl przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
6. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług Liveshow.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.